Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)

Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. (Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011).

Thí nghiệm thiết bị, dụng cụ điện

Thí nghiệm, hay thực nghiệm, là một bước trong phương pháp khoa học dùng để phân minh giữa mô hình khoa học hay giả thuyết. Một thí nghiệm thường có mục đích chính là kiểm tra giả thuyết. Tuy nhiên, thí nghiệm cũng được dùng để kiểm chứng câu hỏi hoặc kiểm tra kết quả trước đó.  (Theo Wikipedia Tiếng Việt)

Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của đối tượng cụ thể (sản phẩm, hàng hóa, thiết bị….) theo một quy trình nhất định.(Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)

Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường. (Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

Các văn bản pháp quy về quản lý an toàn điện

  • Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
  • Nghị định 14/2014/NĐ-CP Hướng dẫn luật điện lực về an toàn điện;
  • Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện;
  • Thông tư 33/2015/TT-BCT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;
  • Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối.

Bộ Công thương quy định về kiểm định, thí nghiệm thiết bị, dụng cụ điện

Đối tượng áp dụng

Căn cứ Điều 7, Thông tư số 33/2015/TT-BCT:

  • Theo quy định, trạm biến áp thuộc tài sản của công ty phải được kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị điện trên 1000 V. Việc kiểm định được thực hiện bởi tổ chức kiểm định đáp ứng yêu cầu quy định của Bộ Khoa học và Công Nghệ, đã đăng ký với Bộ Công Thương;
  • Nội dung quy trình kiểm định do tổ chức kiểm định xây dựng dựa trên cơ sở quy trình khung được Bộ Công thương ban hành;
  • Ngay sau khi kết thúc kiểm định thiết bị đạt yêu cầu phải được dán tem theo mẫu của Bộ Công thương (Tem nền xanh dương ).

Danh mục thiết bị cần kiểm định