Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm theo chuẩn

Hà Nội QMS

Giải pháp tối ưu – Toàn diện – Tin cậy

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 có vai trò gì?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ban đầu là ISO/IEC Guide 25, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1978, tiếp theo là năm 1982 và 1990. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về QUẢN LÝ và KỸ THUẬT nhằm tạo ra sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm và tạo ra niềm tin của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ thí nghiệm.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 áp dụng phù hợp cho tổ chức thực hiện hoạt động đo lường và thử nghiệm (gọi chung là Phòng thí nghiệm). Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu mà Phòng thí nghiệm phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng mình đang áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng; có năng lực kỹ thuật để đưa ra các kết quả đo lường, thử nghiệm có giá trị sử dụng và đảm bảo độ tin cậy cao. 

Lợi ích của việc xây dựng, áp dụng và công nhận Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của Phòng thí nghiệm được xác định và nâng cao;

Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả đo lường, thử nghiệm;

Phòng thí nghiệm được công nhận (Accredited Laboratories) chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn nhau (Mutual Recognition Arrangement – MRA) song phương hoặc đa phương về kết quả đo lường, thử nghiệm;

Công nhận phòng thí nghiệm (Accreditation laboratory) hiện nay không còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà nó đã trở thành vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu, nhất là trong giao lưu thương mại hiện nay với xu thế phát triển theo hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, cơ sở giao lưu thương mại hầu hết đều dựa vào chứng thư kết quả đo lường, thử nghiệm;

Công nhận phòng thí nghiệm cuối cùng là để phục vụ cho giao lưu thương mại giữa các nước, khu vực và quốc tế. Công nhận phòng thí nghiệm cũng góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm “Sản xuất tại Việt Nam” nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

Dịch vụ đào tạo tại HanoiQMS tuân thủ theo đúng qui định, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Các bước xây dựng Phòng thí nghiệm và đánh giá công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

 

Bước 1:Xây dựng năng lực đáp ứng yêu cầu pháp lý

 • Pháp nhân của Phòng thí nghiệm để chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động đo lường, thử nghiệm;
 • Giấy phép, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo yêu cầu của Nghị định 105/2016/NĐ-CP; hoặc
 • Giấy phép, điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu của Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Bước 2: Xây dựng năng lực đáp ứng yêu cầu nguồn lực

 • Năng lực nhân sự thực hiện hoạt động đo lường, thử nghiệm;
 • Xây dựng, bố trí cơ sở vật chất; điều kiện mặt bằng; tiện nghi môi trường Phòng thí nghiệm;
 • Trang bị thiết bị đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của phương pháp đo lường, thử nghiệm;
 • Đảm bảo tính liên kết chuẩn (duy trì hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn) thiết bị đo lường, thử nghiệm;
 • Tìm kiếm, lựa chọn và chứng minh năng lực của hệ thống nhà cung cấp dịch vụ cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Phòng thí nghiệm

Bước 3,4: Xây dựng năng lực đáp ứng yêu cầu về quá trình và hệ thống quản lý

 • Xây dựng hệ thống tài liệu (thủ tục; quy trình; hướng dẫn; biểu mẫu); thiết kế cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổ chức mẹ nói chung và của Phòng thí nghiệm nói riêng để đảm bảo hoạt động nhất quán theo yêu cầu của Chương 4, 5, 6, 7 và 8 của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;
 • Áp dụng có hiệu quả và thiết lập hồ sơ vận hành Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;
 • Xây dựng năng lực kỹ thuật của Phòng thí nghiệm để đưa ra các kết quả đo lường, thử nghiệm có giá trị sử dụng và đảm bảo độ tin cậy cao;

Bước 5: Đăng ký đánh giá công nhận Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn

 • Phòng thí nghiệm đăng ký công nhận tại Tổ chức công nhận có đủ năng lực tại Việt Nam;
 • Đánh giá tại chỗ của Tổ chức công nhận và khắc phục sau đánh giá (nếu có)

Qui trình

Các bước tư vấn xây dựng và công nhận Phòng thí nghiệm

1

Khảo sát, đánh giá

 • Tư cách pháp nhân của PTN; so sánh với các yêu cầu pháp lý;
 • Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động, nhân sự PTN;
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đo lường, thử nghiệm; điều kiện môi trường…;
 • Danh mục (lĩnh vực, phạm vi) các phép đo lường, thử nghiệm;
 • Hệ thống quản lý hiện có và năng lực kỹ thuật của PTN;
 • Thực hiện trực tiếp tại PTN hoặc qua form khảo sát (xem chi tiết tại đây)
2

Đào tạo, tư vấn bổ sung

 • Đào tạo về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của HanoiQMS (xem chi tiết tại đây)
 • Đào tạo về đảm bảo năng lực (kỹ năng thành thạo) khi thực hiện hoạt động đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (xem chi tiết tại đây), hoặc
 • Đào tạo về đảm bảo năng lực (kỹ năng thành thạo) khi thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá (xem chi tiết tại đây)
 • Tư vấn bố trí mặt bằng PTN; bổ sung trang thiết bị thử nghiệm và hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của PTN
3

Áp dụng quản lý

Tư vấn biên soạn tài liệu, quy trình vận hành và áp dụng hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

 • Thiết kế và hướng dẫn biên soạn tài liệu đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017: Sổ tay, thủ tục/quy trình; hướng dẫn; biểu mẫu áp dụng ….
 • Lựa chọn và phê duyệt các phương pháp/quy trình đo lường, thử nghiệm theo các tài liệu kỹ thuật đã ban hành hoặc xây dựng và phê duyệt các phương pháp đo lường, thử nghiệm nội bộ;
 • Hướng dẫn triển khai áp dụng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; hướng dẫn lập hồ sơ chất lượng và kỹ thuật của Phòng thí nghiệm.
4

Tư vấn triển khai

HanoiQMS thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng năng lực kỹ thuật của Phòng thí nghiệm

 • Hướng dẫn kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp đo lường, thử nghiệm công bố áp dụng; lập hồ sơ chứng minh năng lực của Phòng thí nghiệm.
 • Hướng dẫn thiết lập hồ sơ ước lượng độ không đảm bảo đo đối với phương pháp thử nghiệm hoặc hồ sơ công bố khả năng đo lường, hiệu chuẩn (CMCs) đối với phương pháp hiệu chuẩn.
 • Hướng dẫn đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả đo lường, thử nghiệm thông qua hoạt động so sánh liên phòng; tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) hoặc thực hiện so sánh nội bộ, đánh giá tay nghề trong Phòng thí nghiệm.
 •  
5

Tư vấn lập hồ sơ

HanoiQMS thực hiện tư vấn lập hồ sơ đăng ký công nhận Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện:

 • Chương trình, kế hoạch, thực hiện đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm, lập hồ sơ;
 • Chương trình, kế hoạch, thực hiện họp xem xét của Lãnh đạo, lập hồ sơ.

Hướng dẫn Phòng thí nghiệm làm các thủ tục cần thiết, bao gồm: đơn xin công nhận; danh mục và phạm vi xin được công nhận; các hồ sơ có liên quan khác để đăng ký đánh giá công nhận với Tổ chức công nhận;

Phối hợp với Tổ chức công nhận lập kế hoạch đánh giá và thông báo chương trình đánh giá tại chỗ cho Phòng thí nghiệm.

Tại sao nên chọn HanoiQMS

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu

Hệ thống giảng viên nội bộ và đối tác giàu kinh nghiệm

Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên và hệ thống đối tác liên kết chuyên ngành về đo lường, thử nghiệm. HanoiQMS tự tin khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng; với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, toàn diện và tối ưu; hướng tới mục tiêu làm hài lòng Khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp

Trực tiếp, tư vấn triển khai nhiều dự án

HanoiQMS cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên ngành về đo lường, thử nghiệm; đã và đang công tác tại hệ thống các Phòng thí nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; với kinh nghiệm thực hiện đào tạo, tư vấn thành công cho các Phòng thí nghiệm chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công thương; … và các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên cả nước; HanoiQMS tự tin cung cấp giải pháp tư vấn tin cậy, khẳng định chất lượng là ưu tiên hàng đầu;

Giải pháp toàn diện

Giải pháp từ triển khai, đào tạo tới thực hành và bàn giao.

HanoiQMS cung cấp dịch vụ trọn gói, đa dạng từ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm, cung cấp thiết bị đo lường, thử nghiệm; hỗ trợ tư vấn pháp lý và đăng ký cấp phép theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp; đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017; hỗ trợ tối đa yêu cầu của Khách hàng thông qua 1 đầu mối dịch vụ.

Chi phí tối ưu

Phù hợp với mọi đối tượng, gói đào tạo đa dạng.

Với việc cung cấp dịch vụ dành riêng cho Phòng thí nghiệm; trọn gói và toàn diện kết hợp phương pháp đào tạo linh hoạt, phù hợp với từng yêu cầu riêng của Khách hàng để đảm bảo chi phí hợp lý nhất cho các dịch vụ HanoiQMS cung cấp.

Tư vấn khóa đào tạo

Vui lòng gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách để tư vấn và sắp xếp khóa học phù hợp.