Tư vấn đăng ký cấp phép hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm

Hà Nội QMS

Giải pháp tối ưu – Toàn diện – Tin cậy

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định điều gì?

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam nói chung và trong đó có quy định về hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Đối tượng áp dụng, điều chỉnh của Nghị định 107/2016/NĐ-CP là:

 • Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam về: thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận, công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hay nói cách khác, Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp nói chung và thử nghiệm nói riêng có phát sinh hoá đơn cho khách hàng của tổ chức đó.

Các tổ chức có đủ năng lực và nộp hồ sơ đăng ký tới bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để xác nhận sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp” là đủ điều kiện hoạt động.

Đối với hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các tổ chức sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm” tương ứng với lĩnh vực và phạm vi đăng ký hoạt động.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Theo Điều 5, Nghị định 107/2016/NĐ-CP Điều 3, Nghị định 154/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 107/2016/NĐ-CP, quy định điều kiện hoạt động như sau:

 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành;
 • Có ít nhất 04 thử nghiệm viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), được đào tạo về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành
  • Trường hợp bổ sung, phải có ít nhất 02 thử nghiệm viên chính thức của tổ chức tương ứng với lĩnh vực thử nghiệm đăng ký bổ sung.

(Điều kiện có máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, đo lường phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với lĩnh vực hoạt động thử nghiệm tương ứng … đã được bãi bỏ theo điều 3, Nghị định 154/2018/NĐ-CP)

Tại sao phải đăng ký cấp phép hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá là hoạt động kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

Do đó, Tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, cụ thể là cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sẽ vi phạm điều 21 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/0217 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Khi đó, cơ quan thanh tra, kiểm tra nhà nước cấp Trung ương hoặc địa phương sẽ tiến hành xử lý hành chính vi phạm và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa vi phạm trong tương lai (nếu cần thiết)

Dịch vụ đào tạo tại HanoiQMS tuân thủ theo đúng qui định, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Các bước xây dựng năng lực và đăng ký cấp phép hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm,

 

Bước 1:Xây dựng năng lực đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

 • Pháp nhân của tổ chức để chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
 • Xây dựng hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành;
 • Xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuậtnăng lực nhân sự, cụ thể:
 1. Trang bị đầy đủ thiết bị thử nghiệm, điều kiện môi trường thực hiện thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình tương ứng; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị thử nghiệm theo quy định.
 2. Đào tạo và xác nhận năng lực nhân sự đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; kỹ năng thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực đăng ký hoạt động.
 • Xây dựng quy trình thử nghiệm; tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại khoản 2 điều 5 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Bước 2: Xây dựng hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

 • Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo Điều 6, Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 • Tổ chức đăng ký nộp hồ sơ tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Trường hợp có nhu cầu đăng ký đối tượng tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên thì thực hiện đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Qui trình

Quy trình tư vấn đăng ký cấp phép hoạt động kiểm định

1

Khảo sát, đánh giá

 • Tư cách pháp nhân của Tổ chức; so sánh với các yêu cầu pháp lý;
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực nhân sự:
 • Thiết bị thử nghiệm, phương tiện thực hiện thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình tương ứng;
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện môi trường…;
 • Nhân sự thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
 • Danh mục đối tượng, chỉ tiêu thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm Tổ chức dự kiến khi đăng ký hoạt động thử nghiệm;
 • Hệ thống quản lý chất lượng và quy trình kỹ thuật hiện có của Tổ chức;
 • Thực hiện trực tiếp tại Tổ chức hoặc qua form khảo sát (xem chi tiết tại đây)
2

Đào tạo, tư vấn bổ sung

 • Đào tạo về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của HanoiQMS (xem chi tiết tại đây)
 • Đào tạo về đảm bảo năng lực (kỹ năng thành thạo) khi thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá (xem chi tiết tại đây)
 • Tư vấn bổ sung ngành nghề hoạt động; thiết kế bố trí mặt bằng; cung cấp thiết bị thử nghiệm và hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Tổ chức;
 • Xây dựng tài liệu, hồ sơ chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại khoản 2 điều 5 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP (xem chi tiết tại đây)
3

Xây dựng hồ sơ đăng ký cấp phép

 • Đơn đăng ký tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Danh sách thử nghiệm viên
 • Danh sách trang thiết bị, máy móc phục vụ thử nghiệm
 • Danh mục hồ sơ chứng minh tổ chức đang áp dụng hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Tài liệu và hồ sơ áp dụng HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm, các quy trình thử nghiệm, danh mục tài liệu nội bộ, bên ngoài…)
4

Hoạt động sau đào tạo

 • HanoiQMS đại diện cho Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tới Cơ quan quản lý;
 • Theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn thiện hồ sơ cho đến khi Tổ chức đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

Tại sao nên chọn HanoiQMS

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu

Hệ thống giảng viên nội bộ và đối tác giàu kinh nghiệm

Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên và hệ thống đối tác liên kết chuyên ngành về đo lường, thử nghiệm. HanoiQMS tự tin khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng; với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, toàn diện và tối ưu; hướng tới mục tiêu làm hài lòng Khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp

Trực tiếp, tư vấn triển khai nhiều dự án

HanoiQMS cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên ngành về đo lường, thử nghiệm; đã và đang công tác tại hệ thống các Phòng thí nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; với kinh nghiệm thực hiện đào tạo, tư vấn thành công cho các Phòng thí nghiệm chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công thương; … và các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên cả nước; HanoiQMS tự tin cung cấp giải pháp tư vấn tin cậy, khẳng định chất lượng là ưu tiên hàng đầu;

Giải pháp toàn diện

Giải pháp từ triển khai, đào tạo tới thực hành và bàn giao.

HanoiQMS cung cấp dịch vụ trọn gói, đa dạng từ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm, cung cấp thiết bị đo lường, thử nghiệm; hỗ trợ tư vấn pháp lý và đăng ký cấp phép theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp; đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017; hỗ trợ tối đa yêu cầu của Khách hàng thông qua 1 đầu mối dịch vụ.

Chi phí tối ưu

Phù hợp với mọi đối tượng, gói đào tạo đa dạng.

Với việc cung cấp dịch vụ dành riêng cho Phòng thí nghiệm; trọn gói và toàn diện kết hợp phương pháp đào tạo linh hoạt, phù hợp với từng yêu cầu riêng của Khách hàng để đảm bảo chi phí hợp lý nhất cho các dịch vụ HanoiQMS cung cấp.

Tư vấn khóa đào tạo

Vui lòng gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách để tư vấn và sắp xếp khóa học phù hợp.