Phân biệt kiểm định và thí nghiệm thiết bị điện

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 […]

Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Cách đây 67 năm, ngày 20-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên về đo lường, nhằm thống nhất đơn vị đo theo hệ Mét. Năm 1962, Viện Đo lường và Chất lượng (tiền thân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo […]

Xây dựng các tiêu chuẩn, phương pháp đo lường

Nếu nhà quản trị biết xác định tiêu chuẩn một cách thích hợp, đồng thời nắm vững kỹ thuật nhận định xem thực sự cấp dưới đang làm gì, đang đứng ở chỗ nào thì sự việc đánh giá kết quả thực hiện công việc tương đối dễ dàng. Tuy nhiên trong điều kiện hội […]

Kiểm nghiệm thực phẩm

1. Tổng quan về nguyên liệu thực phẩm Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm là sản phẩm phổ biến nhất liên quan đến hoạt động sống của con người, không chỉ đóng vai trò cung cấp […]